Obchodné podmienky

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ZUTU s.r.o., so sídlom Pod Juhom 7666, 911 01 Trenčín, IČO: 45418527, DIČ: 2022970477, IČ DPH:SK2022970477, Registrovaný Okresným súdom Trenčín, odd.Sro,vložka číslo: 22644/R ,(ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 


Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: ecyklo@ecyklo.sk

telefón: +421 944 087 827

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Peňažný ústav: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN: SK6702 0000 0000 2714 313657

BIC / SWIFT: SUBASKBX


Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj

Andreja Sládkoviča 11, 971 01 Prievidza 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

fax č.: 046/5420 685, tel. č.: 046/5422 771


1. Tovar je možné vyberať prehliadaním týchto našich webových stránkach na adrese www.ecyklo.sk alebo s našou pomocou na linke +421 944 087 827 (Po-Pia: 12:00–18:00), príp. cez náš uvedený email.. 


2. Pri objednávaní cez internet (email) uveďte prosím nasledujúce údaje:

* Ak nakupujete ako súkromná osoba, uveďte meno a priezvisko, adresu. Súčasne uveďte vaše telefónne číslo a e-mail.

* Ak nakupujete v súvislosti s vašou podnikateľskou činnosťou, uveďte tiež názov podnikateľa, IČ, DIČ a miesto podnikania.3. Po odoslaní objednávky bude Vaša objednávka spracovaná a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Detaily objednávky a dodania tovaru až ku kupujúcemu s vami dohodneme e-mailom. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky. 


4. Dodanie tovaru uskutočňujeme počas pracovných dní, o presnom dni expedície a dodanie tovaru vás budeme informovať e-mailom. 


5. V prípade, že objednaný tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva kupujúci predávajúcemu právo predať dopravcovi nutné minimu osobných údajov pre bezproblémové doručenie tovaru (meno, adresa, telefón).

6. Pri preberaní tovaru obdržíte doklad o prevzatí tovaru, ktorý je zároveň dokladom o zaplatení tovaru v prípade platby na dobierku. Doklad o prebratí tovaru je zároveň objednávkou tovaru v písomnej podobe. Daňový doklad s vyčíslením kúpnej ceny a DPH dostane kupujúci priamo s tovarom. 

7. V prípade objednávky s vyzdvihnutím na predajni, Vám tovar po pripravení rezervujeme po dobu troch pracovných dní na našej prevádzke eCyklo.sk, Nerudova 1, Bratislava.  Ak potrebujete dlhšiu dobu pre vyzdvihnutie objednávky, prosím vždy nás kontaktujte, inak objednávka môže byť považovaná za zrušenú a tovar bude k dispozícií inému zákazníkovi.

8. Objednávateľ ako súkromná osoba (nepodnikateľ) má v súlade so zákonom možnosť odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Ak sa takto rozhodnete, kontaktujte predávajúceho o odstúpení od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a čísla účtu či presnej adresy pre finančné vysporiadanie. Zakúpený tovar zašlete spolu s dokladom o kúpe späť na našu adresu. Vrátený tovar nikdy neposielajte na dobierku! Pred vrátením kúpnej sumy zákazníkovi musí byť tovar predajcom najskôr skontrolovaný. Pri vrátení zasielajte prosím tovar nepoškodený, v prípade bicyklov, elektrobicyklov a kolobežiek NEJAZDENÝ tovar, vrátane dokumentácie, príslušenstva apod. Predávajúci sa zaväzuje vrátiť kupujúcemu cenu zaplatenú za príslušný vrátený a nepoškodený tovar v lehote 15 kalendárnych dní odo dňa prijatia vráteného tovaru rovnakým spôsobom, aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. Ak bude tovar poškodený alebo neprimerane opotrebovaný, môže predajca požadovať od zákazníka úhradu nákladov , aby tovar dostal do pôvodného stavu. 


Ak si prajete tovar vrátiť a kúpili Ste ho ako fyzická osoba (nepodnikateľ), môžete použiť aj tento formulár, ktorý si môžete stiahnuť z nášho webu a vytlačiť a výpísať:

>>Formulár pre odstúpenie od zmluvy na stiahnutie tu.<<


9. Cena je vždy potvrdená v upresnení objednávky e-mailom. 


10. Povinnosť spätného odberu spotrebiča nesie jeho dovozca do SR. Spotrebiče je po upotrebení možné bezplatne odovzdať na tzv. zbernom dvore, ktorých zoznam vedie obecný úrad v mieste Vášho bydliska. Recykláciu a spätný odber použitých batérií Vám vieme sprostredkovať na našej predajni, nikdy však nefunkčné a používané batérie neposielajte poštou alebo prepravnou spoločnosťou! 


11. Záručné podmienky sú upravené reklamačným poriadkom, uvedeným priamo na webe www.ecyklo.sk, nájdete ich priamo na tomto odkaze: http://www.ecyklo.sk/reklamacny-poriadok


12. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy kupujúceho. Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí od prepravcu/kuriéra a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Reklamáciu za prípadné nedodanie tovaru vinou kuriéra alebo poškodenie tovaru zavinené kuriérskou službou je nutné v takýchto prípadoch uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodený tovar kupujúci od kuriéra neprevezme a poškodenie tovaru kupujúci zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie mechanického poškodenia tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil kupujúci pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú predávajúcim uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude kupujúcemu posktnuté. 


13. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci alebo z dôvodu ukončenia jeho výroby predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho o dôvode nedodania. Predávajúci je povinný poskytnúť možnosť dodania náhradného tovaru. Kupujúci má právo odmietnuť možnosť dodania náhradného tovaru a odstúpiť od objednávky uvedeného tovaru. V prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti budú pri zrušení objednávky finančné prostriedky vrátené kupujúcemu v lehote 15 dní rovnakým spôsobom aký bol použitý pri platbe za tovar, pokiaľ zákazník nepožiada inak. 


14. Objednávateľ vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Objednávateľ udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže objednávateľ odvolať kedykoľvek písomnou formou(e-mail, listová zásielka…). Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný objednávateľ uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení. 


15. Objednávateľ po odoslaní objednávky, alebo registrácii môže obdržať správy o ponukách tovarov, akciách a službách predávajúceho. Objednávateľ môže zasielanie kedykoľvek odvolať cez telefón, príp. email. 


16. Ak nie je uvedené inak na tovare v akcii alebo vo výpredaji sa môžu vyskytovať drobné závady alebo chýbajúce drobné časti, nie však obmedzujúce v jeho plnom používaní. Možné nedostatky v zmysle drobných poškodení laku spôsobených pri preprave alebo pri vystavovaní tovaru, príp. chýbajúce drobné príslušenstvo. Pre viac info sa informujte na našom tel. čísle prípadne emailom. 


17. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné nákupné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. 


18. Osobné údaje a ich ochrana

   18.1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, rodné číslo, číslo telefónu a mailovú adresu.

   18.2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a mailovú adresu.

   18.3. Kupujúci zaslaním objednávky predávajúcemu čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pre spracovanie a dodanie objednávky a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch a prípadne v informačných systémoch zazmluvnených prepravcov/doručovateľom, uvedených v bode 17.5 nižšie.

   18.4. Predávajúci osobné údaje spracováva len za účelom vybavenia objednávky, vystavenia faktúry, neposkytuje ich ďalej tretím osobám, nevyužíva na reklamné účely.Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

   18.5. Predávajúci vyhlasuje, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. b) ZnOOÚ spracúva osobné údaje kupujúceho na účely uvedené v bode 17.3. týchto podmienok prostredníctvom týchto sprostredkovateľov/doručovateľov:

    Slovenská pošta, a. s. , Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica 

    Direct Parcel Distribution SK, s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava


19. Tieto obchodné podmienky su platné od 31.12.2018. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných nákupných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny všeobecných nákupných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.ecyklo.sk. 


Riešenie sporov:

Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na ecyklo@ecyklo.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.